MEDIDAS
19mm
55mm
145mm
141mm
40mm
YES GY
YES HV
YES GY
YES HV